Page 13 - Lemur-Pens-2021
P. 13

 ww 10632203 10632201 10632200
10628200
JAKARTA 106282 Jakarta bamboo ballpoint pen 
wood  Ø 1.2 x 13.8 cm 
10612100
ARICA 106121
Arica wooden ballpoint pen  Ø 0.8 x 14.5 cm
10621200
CELUK 106212
Celuk bamboo ballpoint pen 
BORNEO 106322 Borneo bamboo ballpoint pen 
wood  Ø 1.1 x 14.1 cm 
10709701 10709704
Bamboo
10709700
Bamboo
wood 
Ø 1.1 x 13.5 cm 
Bamboo
|||
||
10709703 10709702
CAY 107097
Cay wooden pencil with eraser 
wood  Ø 0.7 x 19 cm 
Poplar
Beech wood 
12 - PENS   11   12   13   14   15